شهرستان ساوه در شمال استان مرکزی بین عرض جغرافیایی  34 درجه و 45 دقیقه تا 35 درجه 34 دقیقه عرض شمالی  و  49 درجه و 15 دقیقه تا 50 درجه و 56 دقیقه طول شرقی واقع شده است و  از شمال به استان قزوین از جنوب به شهرستان تفرش و استان قم و از شرق به استان تهران وقم و از غرب به استان همدان محدود می گردد.
اقلیم و توپو گرافی
منطقه ساوه به خاطر مجاورت با کویر و ارتفاع کم در شرق ، دارای آب و هوای گرم و نیمه خشک و در غرب در مناطق کوهستانی دارای آب و هوای سرد است بطوریکه میانگین دمای سالانه در ایستگاه ساوه 2/18، احمد آباد 6/17  درجه سانتی گراد بوده است. همچنین میانگین تابستان برای ایستگاه فوق به ترتیب 6/29 ، 4/29 ،  در جه سانتی گراد بوده و حداکثر مطلق دما در احمدآباد5/48 در جه نیز گزارش شده است. میزان بارندگی کم و حدود 216 میلیمتر در سال می باشد و بیشتر بارش بصورت باران است.
شهرستان ساوه را بیشتر نقاط هموار و دشت تشکیل می دهد، این دشتها از جنوب شهر ساوه شروع و تا دشت بزرگ ساوه که گستره شهرهای  غرق آباد ، ساوه  و شهر صنعتی  است و تا ارتفاع 1000 متری کشیده شده است ادامه دارد دشت های مرکزی ، و لائین  از حاصلخیزی مناسبی برخوردارند. ارتفاعات منطقه در غرب شهرستان متمرکز بوده ، این ارتفاعات در شمال غرب شهرساوه و به حد اکثر ارتفاع خود یعنی 2930 متر می رسد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0