دوره اول (تاریخ شروع سال 78- 9/2/78)

سید مرتضی سمنانی (رئیس)

صنم هدایتی (خزانه دار)

افسانه میری (نائب رئیس)

مهری روستایی گرایلو (دبیر شورا)

سیدعلی چاوشی (عضو)

عباس آقامحمدی (عضو)

 

دوره دوم (تاریخ 9/2/82)

سید مرتضی ابطحی (رئیس)

 

مهری روستایی گرایلو (نائب رئیس) از ابتدای دوره تا خرداد 83

جایگزین آقای بهرام رحمتی (نائب رئیس)

 

ناصر رحیمی (دبیر)

 

صنم هدایتی (خزانه دار)

 

سیده فاطمه مسئله گو (عضو)

 

 

دوره سوم (تاریخ 9/2/86 لغایت 11/6/92)

رضا دربان (رئیس)

سید مرتضی سمنانی (عضو)

ناصر رحیمی (دبیر)

محمودنجفی (عضو)

سید فخرالدین ابطحی (خزانه دار)

عباس شعبانی (عضو)

سیده فاطمه مسئله گو (عضو)

 

از سال 87 تا 88

سید حسن خدامی

هاشم زال

 

دوره چهارم 12/6/92

سال اول از دوره چهارم

محمودنجفی (رئیس)

محمدرضا منصوری (عضو)

بهرام رحمتی (نائب رئیس)

سیده فاطمه مسئله گو (عضو)

هاشم زال (دبیر)

معصومه شعبانی (عضو)

سید مرتضی ابطحی (دبیر دوم)

سعید کریمی (عضو)

سید فخرالدین ابطحی (خزانه دار)

مرتضی خرمشاهی (عضو)

ناصر رحیمی (عضو)

محمود صدیق (عضو)

 

دوره چهارم 12/6/92

سال دوم از دوره چهارم

سید مرتضی ابطحی (رئیس)

سیده فاطمه مسئله گو (عضو)

محسن فیاضی (نائب رئیس)

معصومه شعبانی (عضو)

هاشم زال - محمودنجفی (دبیر)

سید فخرالدین ابطحی (عضو)

محمود صدیق (خزانه دار)

سعید کریمی (عضو)

محمدرضا منصوری (عضو)

مرتضی خرمشاهی (عضو)

ناصر رحیمی (عضو)

 بهرام رحمتی(عضو)


دوره چهارم 12/6/92

سال سوم از دوره چهارم

آقای هاشم زال (رئیس)


آقای بهرام رحمتی (نائب رئیس)


آقای محمود نجفی (دبیر)


آقای محسن فیاضی (دبیر دوم)


آقای محمود صدیق (خزانه دار)
  

سال اول دوره پنجم شورای اسلامی

سعید کریمی (رئیس)

سعیده محمودی (نایب رئیس)

احمد حاج امینی (عضو)

محسن فیاضی (دبیر اول)

محمد نادی (عضو)

مرتضی سعیدی نیک (دبیر دوم)

اکبر علی وردیلو (عضو)

حسین ناصر (خزانه دار)

علی بسطام (عضو)

 

سال دوم دوره پنجم شورای اسلامی

احمد حاج امینی (رئیس)

حسین ناصری (نایب رئیس) و (خزانه دار)

مرتضی سعیدی نیک (عضو)

کبری طاهری (دبیر اول)

عبداله سالمی (عضو)

سید حسن خدامی (دبیر دوم)

محمد نادی (عضو)

علی بسطام (عضو)

 (عضو)

سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی

عبداله سالمی (رئیس)

کبری طاهری (نایب رئیس)

مرتضی سعیدی نیک (عضو)

حسین ناصری (دبیر اول) و (خزانه دار)

احمد حاج امینی (عضو)

سید حسن خدامی (دبیر دوم)

محمد نادی (عضو)

علی بسطام (عضو)

سعیده محمودی (عضو)

 

 
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0