پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

حسین ناصری - رئیس

علی بسطام -نایت رئیس

سیدحسن خدامی – دبیر اول

مرتضی سعیدی نیک-دبیر اول

سعیده محمودی-رئیس کمیسیون

امور بانوان

 

کبری طاهری-رئیس کمیسیون

عمران

 

عبداله سالمی رئیس کمیسیون

خدمات شهری

احمد حاج امینی- خزانه دار

محمد نادی-رئیس کمیسیون شهرسازی

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0