• ساعت : ۸:۳۶:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 29
جلسه 156

بسمه تعالي

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 945/226/99 مورخ29/3/99

تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ 1/4/99

از ساعت : 18 الی 21

شماره جلسه: یکصد و پنجاه و شش (156)

نوع جلسه: عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

----   

مکان جلسه: صحن شورا

 

 

 

 

 

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

 

1

 

عبداله سالمی

 

 

 

18

 

21

 

6

 

محمد نادی

 

 

18

 

21

 

2

 

کبری طاهری

 

 

 

18

 

21

 

7

 

احمد حاج امینی

 

 

 

18

 

21

 

3

 

حسین ناصری

 

 

 

18

 

21

 

8

 

مرتضی سعیدی نیک

 

 

18

 

21

 

4

 

سیدحسن خدامی

 

 

 

18

 

 

21

 

9

 

 

علی بسطام

 

 

18

 

21

 

5

 

سعیده محمودی

 

 

 

18

 

21

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

1

--

--

--

-

--

--

--

 

 

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1