شنبه, 27 مهر 1398
عنوان : صورتججلسه 101
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ 
ساعت : ۱۲:۳۰:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالي

صورتجلسه شورای اسلامی شهر ساوه

1- مشخصات جلسه

تاریخ دعوت نامه : 98/226/1141 مورخ 13/خرداد/98

تاریخ جلسه : روز یکشنبه مورخ 22/خرداد/98

از ساعت : 16/30 تا 20/30

شماره جلسه: 101

نوع جلسه: فوق العاده

علت و مقام دعوت کننده جلسه (فوق العاده):

بدستور ریاست شورا و با توجه به کثرت نامه ها 

مکان جلسه: صحن شورا

 

2- اعضای شورای حاضر در جلسه شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

امضاء

ورود

خروج

1

احمد حاج امینی

 

16/30

20/30

6

محمد نادی

 

16/30

20/30

2

حسین ناصری

 

16/30

20/30

7

عبداله سالمی

 

16/30

20/30

3

کبری طاهری

 

16/30

20/30

8

مرتضی سعیدی نیک

 

16/30

20/30

4

سیدحسن خدامی

 

16/30

20/30

9

علی بسطام

 

16/30

20/30

5

سعیده محمودی

 

16/30

20/30

--

--

--

--

--

 

3- اعضای غایب در جلسه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

علت غیبت

-

--

--

--

-

--

--

--

 

4- مدعوین حاضر درجلسه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دستگاه اجرایی

سمت

ملاحظات

1

سیدمهدی حسینی

شهرداری ساوه

شهردار

--

 

**************************************************************************

مـصـوبـات

**************************************************************************

1- نامه شماره 39/7729 مورخ 20/خرداد/98 شهرداری ساوه واعلام اینکه با توجه به مجوز شماره 98/215/963 مورخ 4/خرداد/98 درخصوص خرید 15 دستگاه مینی بوس باستحضار می رساند با عنایت به اینکه صدور مجوز فوق از زمان امضای تفاهم نامه با اتحادیه اتوبوس رانی های کشوری مشمول زمان گردید و شرکت پیشرو دیزل نیز اقدام به افزایش قیمت مینی بوس های خود به میزان هر دستگاه حدود یکصد میلیون ریال نموده فلذا از آنجائیکه خرید از این شرکت به لحاظ مابه التفاوت 1/5 میلیارد تومان برای خرید 15 دستگاه نه تنها توجیه نداشته بلکه خارج از توان شهرداری نیز هست مع ذالک طی مذاکره رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساوه با کارشناسان اتحادیه اتوبوس رانی های کشور ، شرکت زرین خودرو که تولیدات مینی بوس های مشابه شرکت پیشرو دیزل را داشته و در طرح تفاهم نامه خرید مینی بوس نیز شرکت داشته و خوشبختانه تاکنون افزایش قیمتی هم نداشته است وهمچنین جزء شرکتهای تحت پوشش سازمان صنایع دفاع نیز می باشد برای خرید مینی بوس و انعقاد قرارداد معرفی گردید. که قیمت های آن به شرح جدول ذیل به حضورتان ایفاد می گردد.

ردیف

نوع خودرو

تعداد

قیمت واحد

قیمت کل

مبلغ وام

پیش پرداخت 25%

1

مینی بوس دو درب شرکت زرین خودرو

15 دستگاه

3/700/000 ریال

55/500/000/000 ریال

22/500/000ریال

13/875/000/000ریال

 

که با احتساب ارزش افزوده قیمت کل مبلغ 60/495/000/000 ریال می باشد. لذا درخواست اصلاح مجوز 98/215/963 مورخ 4/خرداد/98 به شرح جدول و جمعاً بمبلغ 60/495/000/000 ریال و کلیه هزینه های مذکور از محل ردیف 303060001 بودجه سالجاری قابل پرداخت والباقی در سیستم بودجه پادار خواهد شد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق خانم طاهری مخالف

**************************************************************************

2- نامه شماره 32/7211 مورخ 13/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای اصغر کربلایی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 83 مترمربع واقع درخیابان آوینی خیابان وحدت کوچه آخر در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به فرم ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

3- نامه شماره 32/7122 مورخ 12/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای بیرامعلی طریقی مالک ملک قولنامه ای به مساحت 172 مترمربع واقع در انتهای سپاه 7 روبروی خانه بهداشت از مساحت ذکر شده حدود 52 مترمربع در تعریض شارع و مابقی در کاربری فضای سبز قراردارد لذا با توجه به فرم کمیسیون ماده صد درخواست صدورمجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

4- نامه شماره 32/7223 مورخ 13/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست آقای هوشنگ خدایاری مالک ملک قولنامه ای به مساحت 188 مترمربع واقع در بلوار دانشگاه خیابان دکتر ایثار 14 انتهای کوچه در کاربری فضای سبز قراردارد و با توجه به فرم کمیسیون ماده صد درخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هفت رای موافق آقای سعیدی نیک مخالف

**************************************************************************

5- نامه شماره 26/7457 مورخ 19/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست خانم ذکرا شمسی مالک پلاک ثبتی بشماره 44/397/3224 و5/397/44 اصلی به آدرس نبش خیابان امیرکبیر8 مبنی بر توافق بین مالک و شهرداری درخصوص دریافت امتیاز در قبال عقب نشینی با متراژ 54/75 مترمربع (صورتجلسه توافقی بشماره 26/7444 مورخ 19/خرداد/98 ) بابت صدور پروانه ساختمانی و درخواست صدور مجوز پرداخت بمبلغ 1/356/020/000 ریال از محل ردیف اعتباری شماره 3010200001 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

6- نامه شماره 14/37079 مورخ 5/اسفند/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به نامه سرپرست منطقه یک درخصوص استرداد واریزی مبلغ 1/877/000/000 ریال پروانه تجاری به علت تغییرات در کنترل نقشه ملک خانم میترا مراغی و درخواست مجوز پرداخت مبلغ فوق از ردیف 4107301 مازاد درآمد بر هزینه های دوره های ما قبل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

7- نامه شماره 26/34595 مورخ 13/بهمن/97 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست تعدادی از مالکین مشاعی پلاک 96 فرعی از یک اصلی واقع در خیابان بهزیستی سی متری اول بیست متری میلاد به مساحت 4657/ 3 مترمربع دارای کاربری فضای سبز تاسیسات شهری فرهنگی مسکونی سطح یک دبیرستان پارکینگ عمومی و شوارع می باشد که با توجه به تقسیمات انجام شده در محل و جابجایی شوارع و رضایت مالکین درخصوص پرداخت قدرالسهم ماده 101 شهرداری و ارسال صلحنامه تنظیمی بین مالک خانم زهرا سجادی و شهرداری بشماره 2601/3229 مورخ 29/اردیبهشت/98جهت بررسی ودرخواست صدور مجوز درخصوص نیاز یا عدم نیاز به ملک مذکور مطرح و با توجه به مفاد صلحنامه با عدم نیاز به ملک فوق مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق

**************************************************************************

8- نامه شماره 23/5462 مورخ 28/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به درخواست وراث مرحوم ابوالفضل معماریان درخصوص پلاک ثبتی شماره 1/96/1383 اصلی بخش دو ساوه به آدرس خیابان بسیج 2 30 متری جدید الاحداث ارسال میگردد با عنایت به صورتجلسه های کمیته شهرسازی به شماره 26/34937-28/دی/94 و 26/33085-18/دی/95 مقرر گردیده که در ازای 3360 مترمربع عقب نشینی و اجرای طرح تفکیکی مطابق کروکی پیوست جمعاً در 14 قطعه عوارضات صدور پروانه به صورت انبار تجاری در زیرزمین و طبقات همکف و اول بصورت تجاری با خرید پارکینگ جمعاً به متراژ 6270 مترمربع توسط شهرداری پرداخت گردد این در حالی است که قطعه شماره 1 به مساحت 5723 مترمربع که عملاً تفکیک و به افراد غیر واگذار گردیده و برابر بند 4 مصوبه مورخ 13/شهریور/96 کمیسیون ماده 5 با تغییر کابری 2453 مترمربع به مسکونی در قبال آزاد سازی 3360 مترمربع به معبر 30 متری با حفظ کاربری باغ در باقیمانده ملک به مساحت 5723 مترمربع مورد موافقت قرار گرفته است. لذا با توجه به ماهیت تملک ملک و اجرای ماده 101 اصلاحی و میزان واقع در طرح و ضرورت اجرای طرح 30 متری درخواست صدور مجوز پرداخت عوارضات صدور پروانه توسط شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. طبق نظریه کمیسیون ماده پنج اقدام گردد. با شش رای موافق خانم طاهری و آقای نادی مخالف

**************************************************************************

9- نامه شماره 13/5174 مورخ 26/اردیبهشت/98 و ارسال چهار جلد تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری ساوه که از حیث درآمد و هزینه بالغ بر 1/500/238 میلیون ریال می باشد مطرح و بعد از بحث و بررسی و به استناد بند 12 ذیل ماده 71 وظایف شورای اسلامی شهر مورد موافقت و با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید سه جلد آن جهت اقدام برابر ضوابط و مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها اعاده گردد. با نه رأی موافق

**************************************************************************

10- نامه شماره 39/5952 مورخ 1/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه در نظر است نسبت به واگذاری حق بهره برداری از چهار سالن ورزشی و سه زمین چمن مصنوعی شهرداری را به شرح ذیل از طریق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و برگزاری مزایده بمدت یکسال برابر کارشناسی شماره 134/وف مورخ 30/اردیبهشت/98 (تصویر پیوست) و درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

11- نامه شماره 14/4950 مورخ 24/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با عنایت به دادنامه شماره 9709972550201857 مورخ 26/اسفند/97 شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان ساوه (تصویر پیوست ) درخصوص طلب شرکت فنی و ساختمانی کارنای بابت قرارداد شماره 22/4713 مورخ 21/اردیبهشت/95 با موضوع کارکرد احداث پل زیرگذر امام رضا (ع) و توفق انجام شده بین شرکت فوق و شهرداری مبنی بر پرداخت 21/000/000 ریال کل طلب شرکت کارنای بصورت اقساطی (طبق رای صادره دادگاه ) لذا درخواست صدور مجوز پرداخت مبلغ فوق از محل ردیف اعتباری 3091000002 وظیفه عمران شهری بودجه مصوب سالجاری مطرح و با توجه به حکم دادگاه مورد موافقت قرار گرفت. با شش رای موافق آقایان سالمی سعیدی نیک بسطام : مخالف

**************************************************************************

12- نامه شماره 38/5550 مورخ 29/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه باستنا بند 3 ماده چهارم اساسنامه سازمان عمران و بازفرینی فضاهای شهری در نظر است جهت کمک به تامین مسکن شهروندان ساوجی اقدام به ساخت مسکن ارزان قیمت و انجام پیش ثبت نام با فرم پیوست نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و کلیات طرح مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردد روشهای اجرایی انجام عملیات از طریق سازمان عمران جهت اخذ مجوز به شورای اسلامی ارسال گردد. با هشت رای موافق آقای ناصری مخالف

**************************************************************************

13- نامه شماره 39/5208 مورخ 26/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و ارسال درخواست آقای محسن زارع اصغری درخصوص دریافت کیوسک بهمراه نامه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بشماره 517 مورخ 23/اردیبهشت/98 پیرامون واگذاری کیوسها و درخواست صدور مجوز مطرح و با واگذاری کیوسک مورد موافقت قرار گرفت. با هشت رای موافق آقای بسطام مخالف

**************************************************************************

14- نامه شماره 38/5302 مورخ 28/اردیبهشت/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه پیرو بند 1 ب مصوبه شورای ترافیک شهرستان ساوه بشماره 114/26077 مورخ 17/اردیبهشت/98 و گزارش توجیهی مشاور محترم ترافیکی و درخواسهای مردمی جهت کاهش بار ترافیکی خیابان استقلال و روان سازی ترافیک منطقه در نطر است نسبت به نصب و راه اندازی چراغ راهنمایی در محل تقاطع اتکا و خیابان جمهوری (پل جمهوری ) اقدام نماید لذا درخواست صدور مجوز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

15- نامه شماره 14/7313 مورخ 18/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه با توجه به نامه کمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص مساعدت مالی به خانم مونا عبدی باشوله و درخواست صدور مجوز از محل ردیف اعتباری 41703 وظیفه خدمات اداری بمبلغ صلاحدید مطرح و با مساعدت بمبلغ 3/000/000 ریال (سیصد هزار تومان ) مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

16- نامه شماره 14/6928 مورخ 12/خرداد/98 شهرداری ساوه و اعلام اینکه ارسال نامه شماره 3811/1-19 مورخ 4/خرداد/98 سرپرست منطقه یک درخصوص استرداد واریزی عوارض بمبلغ 238/701/365 ریال بعلت تغییرات کنترل نقشه از چهار طبقه به یک طبقه ملک خانم طاهره رستم خانی و درخواست صدور مجوز پرداخت از ردیف اعتباری 703001 مازاد درآمد بر هزینه دوره های ما قبل مطرح و ضمن اصلاح پروانه ساخت با پرداخت مبلغ فوق مورد موافقت قرار گرفت. با نه رای موافق

**************************************************************************

17- نامه شماره 119/49733 مورخ 13/خرداد/98 نظرات کمیته محترم انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعدادی از مصوبات نود و هشتمین جلسه (فوق العاده) مورخ 30/اردیبهشت/98 مطرح و بعد از بحث و گفتگو تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات 2 – 3 - 4 : به شهرداری جهت ارائه توجیه ارسال می گردد

مصوبات 9 – 15 : به شهرداری جهت رفع ابهامات ارسال می گردد.

با نه رای موافق

**************************************************************************

احمد حاج امینی رئیس

حسین ناصری نائب رئیس و خزانه دار

 کبری طاهری دبیر اول                                                                       

سیدحسن خدامی دبیر دوم                                                            

سعیده محمودی                                                                                      

محمد نادی

مرتضی سعیدی نیک

علی بسطام

عبدالله سالمی

 


نمایش تعداد بازدیدها : 31

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0